Czym jest program „Go to Brand”?

go to brand

Silna koncentracja na rynkach europejskich

Polski eksport – najnowsze dane


Wartość sprzedaży polskich towarów za granicą systematycznie rośnie. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w przedziale czasowym od stycznia do grudnia 2018 roku wyniosła 940,4 mld zł. Wynik ten jest o 6,5% wyższy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Z danych wynika także, że dynamika importu przerosła tempo wzrostu eksportu, a Polska w 2018 roku zanotowała ujemny bilans w handlu zagranicznym. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 21,4 mld zł, podczas gdy w 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł.

Według danych GUS głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Rynki eksportowe, na które w głównej mierze trafiają polskie produktu to także: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia oraz Rosja. Warto zwrócić uwagę, że wzrost importu i eksportu w badanym okresie odnotowano właśnie do powyżej wymienionych partnerów handlowych Polski. Silna koncentracja na rynkach europejskich sprawia, że wyniki osiągane przez polskich eksporterów zależne są od wahań koniunkturalnych gospodarek UE. Brak dywersyfikacji geograficznej to cecha charakterystyczna polskiego eksportu. Kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja eksportują w sposób bardziej zróżnicowany.

Rynki perspektywiczne dla polskiego eksportu

Program wsparcia eksportu – Go to Brand


W ramach zwiększenia umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z wybranych sektorów MŚP, Ministerstwo Rozwoju realizuje dedykowane programy promocji. Jednym z nich jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 obejmujący wsparciem działania na wybranych rynkach oraz w obrębie wyselekcjonowanych branż. Do końca 2019 roku realizowane będą programy promocji na rynkach perspektywicznych dla polskiego eksportu, takich jak: Algieria, Indie, Iran, Meksyk oraz Wietnam.

Jednym z podziałań powyższego programu jest „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Zakłada ono dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ma na celu podniesienie konkurencyjności polskich marek na rynkach zagranicznych poprzez aktywną promocję i ekspansję. Na liście najbardziej konkurencyjnych w skali międzynarodowej, znalazło się 12 branż proeksportowych:

 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska,
 • IT/ICT,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • branża kosmetyczna,
 • meblarska,
 • usług prozdrowotnych.

Otrzymana dotacja będzie stanowić refundację kosztów związanych z udziałem w wystawach, kongresach, konferencjach, misjach gospodarczych czy targach międzynarodowych. Pokrywa działania takie jak: organizacja stoiska, opłaty rejestracyjne, a także koszty podróży. Dotacja obejmuje także koszty transportu eksponatów, ubezpieczenie oraz wszelkie wydatki związane z promocją marki: koszty reklamy w mediach targowych, organizacji pokazów i prezentacji, a także doradztwo i szkolenia przedwyjazdowe.

Poszerzanie kompetencji firm

Usługi doradcze i szkoleniowe


Co bardzo istotne, sukces na rynkach zagranicznych zależy nie tylko od częstotliwości udziału w targach i innych wyjazdach promocyjnych. Podstawą sprawnych działań za granicą jest odpowiednie przygotowanie do różniących się warunków współpracy biznesowej, znajomość specyfiki danego rynku oraz możliwości zaistnienia wśród lokalnej konkurencji. Poszerzenie kompetencji firm do działań na międzynarodowych rynkach również zostało przewidziane przez twórców programu „Go to Brand”. W jego ramach firmy korzystają z usług doradczych oraz szkoleniowych wyspecjalizowanych w tym zakresie firm.

Szkolenia z rynków zagranicznych obejmują m.in. analizy konkretnej branży na danym rynku, uwarunkowania kulturowe, polityczne oraz gospodarcze, a także szanse oraz ryzyka wiążące się z ekspansją na danym rynku. Usługi doradcze skupiają się na optymalnych formach wejścia na poszczególne rynki, analizach konkurencji, uwarunkowaniach prawnych oraz rekomendacji rozwiązań pozwalających zyskać przewagę w danym miejscu.

Poziom dofinansowania jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na pokrycie nawet 85% kosztów kwalifikowanych (z województwa mazowieckiego do 80%). Małe przedsiębiorstwa mogą zyskać 75% refundacji wydatków w ramach programu, a średnie przedsiębiorstwa do 60%. Na dofinansowanie projektów zostanie przeznaczone 150 000 000  mln zł, jednak maksymalna wartość każdego z nich nie powinna przekraczać 1 000 000 zł. Nowością od 2018r. jest możliwość rozliczania się na podstawie kwot ryczałtowych.

Doradztwo, szkolenia
i wsparcie
w wypełnianiu wniosków

Jak ubiegać się o dofinansowanie?


Należy złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków. Następnie każde zgłoszenie zostaje poddane merytorycznej i formalnej ocenie.  Ubiegające się o finansowanie firmy mogą liczyć na pomoc przydzielonego opiekuna, który informuje o poszczególnych elementach realizacji.

Terminy: W tym roku ogłoszenie konkursu nastąpiło 25 stycznia, a rozpoczęcie naboru wniosków 25 lutego br. Zakończenie naboru przewidziano na 4 kwietnia 2019 roku.

East Analytics wspiera i współpracuje z firmami biorącymi udział w programie „Go to Brand”, zapewniając usługi szkoleniowe, wsparcie w procesie wypełniania wniosków oraz kompleksowe doradztwo dotyczące rynków azjatyckich. Jeżeli rozważasz ekspansję na rynkach wschodnich, zapraszamy do kontaktu.

2019-03-14T13:08:23+00:00